Portrait on Tinted Paper

Portrait on Tinted Paper


© Anthony Ryder 2019